DJ-ImageSlider

 • DSCF1585.jpg
 • DSCF1597.jpg
 • DSCF1604.jpg
 • DSCF1609.jpg
 • DSCF1611_2.jpg
 • DSCF1628.jpg
 • Xhora1.jpg
 • Xhora2.jpg
 • Xhora3.jpg
 • Xhora4.jpg
 • Xhora6.jpg

Umlando ka Gambushe

GambusheBoard

 

UDibandlela wazala uZwetsha. UZwetsha endlini yakhe enkulu wazala uKito owaqhuba ulibo lwamaMpondo. Kwathi endlini encane wazala uTshezi owazala amaBomvana. UTshezi lona wazala uGambushe (Chonco). UGambushe lona, isizwe okugcine sekuyisibongo salababantu, wayengesiyo iNkosi yamaBomvana akwaTshezi. Ube iNkosi emveni kokuba kade ebambele indodana yomnewabo, eyabe isencane uyise owayeyinkosi edlula emhlabeni. Igama laleyondodana kwabe kunguNgezana. UGambushe abantu bakhe babemthanda kakhulu. Ugazi lwakhe lwagcina ludale uqhekeko phakathi kwakhe noNgezana. UNgezane eseyiNkosi abantu abamhloniphanga, ukunalokho baqhubeka bahlonipha uGambushe.

Yonke lento yenzeka lababantu bakhe balaphaya ngasemfuleni uMngazi kwelamaMpondo eKoloni. Ukungahlonishwa abantu kukaNgezana, kwagcina kubangele ukuba baxabane noyise omncane uGambushe. UNgezane ebona ukuthi abantu bathanda kakhulu uyise omncane, wavele wayocela usizo kumkhwe wakhe, okwabe kuyiNkosi uNgqungqulu kaNyawuza, owayebusa isizwe samaMpondo. Kwathi ngonyaka wezi-1799, uNgezana nomkhwe wakhe bayiphaka impi ukuyohlasela uGambushe. Leyompi yalwela laphaya endaweni ebizwa ngokuthi iseDangana.

UNgqungqushe nomkhwenyana wakwakhe behlulwa kuleyompi. UNgqungqulu wabulawa ngamabutho kaGambushe. Ngalokho kubulala uNgqungqushe wazakhela isigcwagcwa esizweni samaMpondo. AmaMpondo alila kakhulu ngokufa kwenkosi yawo kwazise ayeyikhonzile. Ikhanda lakhe amabutho kaGambushe alisika ahamba nalo. Noma amaMpondo amzonda uGambushe, kodwa isizwe sakhe samthanda kakhulu, futhi samthatha njengeqhawe lawo elikhulu ukusuka ngalelolanga . UHhintsa owabe eyinkosi yamaXhosa akwaGcaleka, wasebenzisa lengxabano ephakathi kwalezizizwe, ukuqhatha amaBomvana nabaThembu.

Ngempela wagcina ephumelele uHhintsa ezinhlosweni zakhe, ngonyaka wezi-1818 kwaba nempi eyaqubuka, phakathi kwamaBomvana kaGambushe nabaThembu. UHhintsa wanikeza abaThembu izinkomo owathi awazisebenzise, ukuze athole amandla okuzivikela. Kuthena ingaphela leyompi uHhitsna wazifuna izinkomo zakhe kubaThembu kodwa bala baphetha ukuzikhokha. Ukusuka lapho uHhintsa wanxusa uGambushe ukuba aye komkhulumela nabaThembu, ukuba babuyise izinkomo zakhe. UGambushe wakhipha izithunywa zakhe ezimbili ezahambisana nezikaHhintsa, nazo ezabe zizimbili ukuba bayokhulumisana nabaThembu. Kodwa abaThembu avele azithelekela ngenduku izithunywa lezo.

Isizwe sakhe saqale sangavumelana ngalezozingxoxo ngoba sasingamethembi uHhintsa. Kodwa bagcina bevumelene ngokukhipha lezozithunywa ezimbili, ezazizobamela ezingxoxweni namaGcaleka. Kwakhishwa uRhubulana wesizwe samaRharhabe noMzangela wamaQam. Bobabili laba bahamba noNogaya. UHhintsa wavele wabatshela ukuthi ababuyele kuGambushe, bayomtshela ukuthi akalethe izinkomo, bese emnika lendawo ayeyifuna. UGambushe wavumela phezulu. Wakhipha izinkomo ezingu-4, kwathi amadodana akhe amane okungoSomndzaba, Filekade, Matyunjwa, no- Mangxa ngamunye wakhipha inkomo eyodwa. Kwathi uNozingwa wesizwe samaKhawula naye wakhipha inkomo, nokwenza zagcina sezilushumi sezizonke. Emveni kwalokho, uGambushe nesizwe sakhe bathutha bayokwakha kuleliyazwe labo elisha. Babulala inqwaba yezinkomo ukuzibongela ukuthola lendawo abase bakhe kuyo. UGambushe ebona izwe ayeselitholile lilikhulu, wabe eselihlukanisela umndeni wakhe.

Wabe esegcotshwa ukuba abe inkosi ngokubambisana nendodana yakhe endala, okwabe kunguNtshunqe. UNtshuqe wayakhe endaweni ebizwa ngokuthi iseNhlonyane, nosekuyindawo namhlanje esibizwa ngokuthi iManganyela. Indodana kaNtshuqe okwabe kungu- Moni yona yanikwa indawo yaseGusi. Kwazothi enye indodana yakhe uNtshuqe, owayeyizala kunkosikazi wakhe wokuqala yakhiswa eNkwalini. Lesisizwe samaBomvana (Gambushe) sakhula saba isizwe esikhulu nesinamandla esabekayo ezizweni eziseKoloni. Kuthena ke lapho uGambushe esathi uhleli kamnandi, kulelizwe lakhe elisha, waphinde wahlaselwa nguFaku inkosi yamaMpondo.

Wayesafuna ikhanda likayise uNgqungqushe owabulawa impi kaGambushe. AmaMpondo afica impi yamaBomvana (Gambushe) iwalindele, kuyo yonke imingcele abehlose ukungena ngayo. Ebona ukuthi azohlangabezana nezimbila zithutha amaMpondo kaFaku, avele aphonsa ithawula abuyela emuva. Emveni kwalokho amaBomvana ngonyaka wezi-1820 abe esethuthela eMbhashe. Wakha endaweni ephakathi kwemifula emibili okuyiMbhashe noMthatha.

Leyandawo kwakuyindawo yamaGcaleka ngaphambilini. UGambushe kwakuyindoda eyayiyinyanga, yayelapha ithaka izintelezi zezimpi. Ngenkathi iSilo uShaka sihlanganisa izizwe, saphaka impi ukuba iyohlasela emaMpondweni. Wathumela uMmepho kaNgwane wakwaNgcolosi, Bhengu nokuyisizwe esabe sakhe laphaya eMadlalathi, phesheya koThukela ngakwaNtunjambili. UMmepho namabutho akhe bathi bangafika emaMpondweni, wazizwa esemthanda uFaku, wanquma ukungabe esamhlasela. Ukunalokho washiya amabutho akhe buqamama nomuzi wakhe, waseyohlangana naye. Wafike wamnxusa ukuba ayozinikela eSilweni samaZulu uShaka. Ngempela uFaku nesizwe sakhe bahamba bayokhonza eSilweni uShaka. Phakathi kwalabo ayehamba nabo kwakukhona noGambushe.