DJ-ImageSlider

 • DSCF1585.jpg
 • DSCF1597.jpg
 • DSCF1604.jpg
 • DSCF1609.jpg
 • DSCF1611_2.jpg
 • DSCF1628.jpg
 • Xhora1.jpg
 • Xhora2.jpg
 • Xhora3.jpg
 • Xhora4.jpg
 • Xhora6.jpg

UMshobashobi

UMshobashobi wayezalwa uJulu, engumfowabo ka Nhlanhlanhla. Wayenamakhosikazi ayisithupha. Amabili wawashiya eMaChunwini ngenkathi ebalekela uShaka benomfowabo uNhlanhlanhla. Ngenkathi bebaleka yena wathatha ingoduso yakhe, uMaMbenjana, wabaleka nayo. UMaMbenjana wazala uKlasi sebe seNtimbankulu.

Wasuka eNtimbankulu wayokwakha KwaDungamanzi.

Waganwa uMaKhumalo (uManoDlokovu) unkosikazi wesine. Kuyena wazala uHoqokazi, uMgidi no Kayika.

Waphinda wathatha owesihlanu uMaNgubane (uMaMlatha) yena owazala uSifile, Pelepele, Mdlozini, Ntuvane no Nquyane.

Wabe esendelwa owesithupha uMaKunene. UMaKunene wazala uMsuthu ngo 1835, Nomacala ngo 1838, Maqoqo ngo 1841, Nomoya ngo 1844, Mangxambazane ngo 1847, Songo ngo 1850 no Mxogo ngo 1853.